Prevádzkový poriadok Pezinského kultúrneho centra

Čl. I

§1 Úvodné ustanovenia

a) Pezinské kultúrne centrum (ďalej len PKC) je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok s právnou  subjektivitou. Zriadené bolo Uznesením č. 1-196/2007 Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok zo dňa  07.12.2007.

b) Hlavným poslaním PKC je uspokojovat' kultúrne potreby mesta Pezinok a jeho obyvateľov.

Hlavne poslanie uskutočňuje PKC v nasledovných smeroch:

- ako organizátor /usporiadateľ, sprostredkovateľ', a pod. kultúrnych podujatí a aktivít vrátane rozvíjania klubovej činnosti a mimoškolského vzdelávania,

- ako nositeľ patronátu nad kultúrnymi a umeleckými aktivitami obyvateľov mesta pri prezentácii profesionálnych i neprofesionálnych umelcov vo vzťahu k záujmovým krúžkom, k neformálnym spolkom a združeniam pôsobiacim v oblasti umenia, kultúry a vzdelávania, vo vzťahu k súborom a skupinám záujmovej a umeleckej činnosti, ku klubom na území mesta ako aj jednotlivcom činným v oblasti kultúry a umenia/,

- ako garant pri zabezpečovaní a rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta Pezinok s partnerskými  mestami v zahraničí.

Na podporu ekonomických výsledkov svojej činnosti alebo s cieľom zabezpečiť aj iné potreby obyvateľov Mesta Pezinok /predovšetkým súvisiace s hlavným poslaním môže PKC vyvíjať aj iné aktivity a služby. Ich ohraničenie  je dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, vymedzením predmetu činnosti pričom nesmie dôjst' k narušeniu plnenia hlavného poslania.      

Tento prevádzkový poriadok je  spracovaný s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok jeho užívania za dodržania zásad ochrany mestského majetku.

c) Prevádzkový poriadok PKC je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov PKC a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.

 Čl. II

Organizácia a riadenie

§2 Organizácia a riadenie

a) Za prevádzku PKC je zodpovedný jeho riaditeľ menovaný Mestským zastupiteľstvom

b) V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený zamestnanec PKC.

c) Riaditeľ zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy mesta Pezinok.

d) Riaditeľ je povinný najmä:

- organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu občanov a  požiadaviek orgánov mesta Pezinok,

- zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia v spolupráci s primátorom mesta Pezinok,

- zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických  predpisov.

e) Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania týchto kultúrno-spoločenských priestorov:  Dom kultúry a Amfiteáter.

f) Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania týchto kultúrno-spoločenských priestorov:

- vrátnica / pokladňa,

- vestibul,

- šatňa pri vestibule,

- veľká sála,

- malá sála,

- spoločenská sála,

- zrkadlová sála,

- salónik,

- javiská,

- kuchyňa,

- šatne pre účinkujúcich,

- bunky vo vestibule a na prvom poschodí,

- kancelárske priestory,

- priestory TV Pezinok,

- skladové priestory,

- sociálne zariadenia,

- kotolňa,

- bufet pri spoločenskej sále,

- Amfiteáter

 Čl. III

               Hnuteľný a nehnuteľný majetok PKC a hospodárenie s ním

1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok tvoriace zariadenie Domu kultúry a Amfiteátra sú majetkom mesta Pezinok.

2. Hnuteľný a nehnuteľný  majetok je prevzatý do užívania PKC Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine o zriadení Kultúrneho centra Pezinok zo dňa 19.09.1991, uznesením MsZ č. 1-38/1991. Nakladanie s týmto majetkom sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom mesta  Pezinok  schválenými mestským zastupiteľstvom.

Čl. IV

Zásady používania priestorov Domu kultúry a Amfiteátra

1. Jednotlivé priestory zariadenia, popísané v čl. II. tohto poriadku, je možné v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Pezinok prenajímať fyzickým a právnickým osobám:

- za odplatu, /ďalej len “nájomca“/ po splnení tu stanovených podmienok a uzavretí nájomnej zmluvy (vzor nájomnej zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku)

2. Záujemca o krátkodobý prenájom priestorov Domu kultúry a Amfiteátra je povinný písomne požiadať pred uskutočnením podujatia o prenájom konkrétneho priestoru Domu Kultúry a Amfiteátra. V žiadosti uvedie presný dátum, účel a časový rozvrh organizovaného podujatia, akcie. Zodpovedný pracovník potvrdí časové zaradenie žiadaného využitia a v stanovenom čase odovzdá požadované priestory. Ak bude PKC doručených viac žiadostí o prenájom rovnakých priestorov  v rovnaký čas, rozhodne o pridelení priestorov riaditeľ PKC.

3. V prípade využitia priestorov Domu kultúry a Amfiteátra na jednorazovú akciu - podujatie záujemca uhradí stanovený poplatok do pokladne PKC, alebo prevodným príkazom na účet PKC pred prevzatím priestorov v PKC, a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti. Zároveň je žiadateľ povinný zložiť zálohu za prípadne vzniknuté škody vo výške od 20€ do 100€ do pokladne PKC.  Výšku zálohy určí zodpovedný zamestnanec PKC podľa druhu podujatia. Záloha bude užívateľovi vrátená po riadnom prevzatí priestorov zodpovedným pracovníkom PKC a pri dodržaní povinností stanovených v čl. V. Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v žiadosti. V prípade, že nájomca užíval priestory Domu kultúry a Amfiteátra v skutočnosti dlhšie ako uviedol v žiadosti, je povinný nájomné za tento čas primerane doplatiť.

4. Za poskytnutie priestorov je stanovený poplatok, ktorého výška /cenník/ tvorí Prílohu č. 3 tohto prevádzkového poriadku. V poplatku je zahrnuté nájomné a náklady za energie.

Čl. V

Povinnosti užívateľov priestorov Domu kultúry a Amfiteátra

Užívateľ – nájomca je povinný:

1. užívať zariadenie šetrne a neznečisťovať priestory a okolie Domu kultúry a Amfiteátra, neplytvať energiami /elektrika, voda, kúrenie/.

2. s odpadom vzniknutým počas užívania Domu kultúry a Amfiteátra nakladať v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Pezinok.  

3. vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť zodpovednému pracovníkovi.

4. uhradiť bezodkladne škody, ktoré vzniku počas prenájmu alebo užívania.

5. bezodkladne alebo v najbližší pracovný deň po skončení užívania priestorov oznámiť zodpovednému pracovníkovi obce skutočné trvanie užívania priestorov PKC (len nájomca).

6. používať len tie priestory, o ktoré bolo požiadané.

7. opustiť priestory Domu kultúry a Amfiteátra, resp. pri jednorazových podujatiach ich odovzdať zodpovednému pracovníkovi PKC  v stave, v akom ich prevzal:

- očistené a uložené stoly a stoličky,

- pozbierané smeti

- očistené a poumývané kuchynské spotrebiče a zariadenia,

- prehľadne uložený, čistý vypožičaný kuchynský a jedálenský servis, 

a to bezodkladne po skončení podujatia alebo najneskôr v najbližší pracovný deň.

Čl. VI

Všeobecné pokyny pre užívateľov

1. Každému užívateľovi, alebo nájomcovi budú požadované priestory odovzdané a bude s nimi oboznámený zodpovedným pracovníkom PKC.

2. Vstup do Domu kultúry a Amfiteátra je len cez hlavný vchod. Bočné vchody sa používajú len na vstup pre zamestnancov, dovoz alebo odvoz materiálu, ozvučovacej techniky.

3. Spôsob odovzdania priestorov a zariadenia Domu kultúry a Amfiteátra:

a) zodpovedný zamestnanec odovzdá miestnosti a zariadenia takým spôsobom, že upozorní užívateľa alebo nájomcu na počet a stav týchto miestností a zariadení;

b) ak niektorí z nich spozoruje akýkoľvek nedostatok - poškodenie týchto miestností alebo zariadení urobia o tom záznam do zmluvy;

c) podobným spôsobom postupujú pri týchto miestnostiach a zariadeniach:

- vrátnica / pokladňa,

- vestibul,

- šatňa pri vestibule,

- veľká sála,

- malá sála,

- spoločenská sála,

- zrkadlová sála,

- salónik,

- javiská,

- kuchyňa,

- šatne pre účinkujúcich,

- bunky vo vestibule a na prvom poschodí,

- kancelárske priestory,

- priestory TV Pezinok,

- skladové priestory,

- sociálne zariadenia,

- kotolňa,

- bufet pri spoločenskej sále,

- Amfiteáter

d) pri preberaní zodpovedný zamestnanec  v prítomnosti prenajímateľa vyskúša elektrické zariadenia. Oboznámi ich so spôsobom ich prevádzky. Ak prenajímateľ sa rozhodne, že nebude používať všetky elektrické zariadenia tak, správca odpojí príslušné zariadenie v elektrorozvádzači

e) následne sa v prítomnosti prenajímateľa odčíta stav

f) po týchto úkonoch sa rozvádzače uzamknú

g) pri akejkoľvek poruche elektrických zariadení je zakázané bez prítomnosti zodpovedného zamestnanca PKC robiť akékoľvek opravy týchto zariadení.

h) prenájom resp. výpožička kuchynského servisu prebieha obdobným spôsobom – zodpovedný zamestnanec PKC odovzdá jednotlivé položky kuchynského servisu takým spôsobom, že upozorní užívateľa resp. prenajímateľa na počet a stav týchto položiek a urobí sa o tom záznam do zmluvy;

i) ak niektorí z nich spozoruje akýkoľvek nedostatok - poškodenie týchto položiek kuchynského servisu urobia o tom záznam do zmluvy;

j) Všetci užívatelia musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienické normy a požiarno-poplachové smernice ako aj ostatné povinnosti organizátora kultúrno-spoločenských podujatí.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a nájomcov PKC.

  

                                                                                                           Ing. Peter Feder

                                                                                                              riaditeľ PKC

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.